Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

nutt
It all ends in tears anyway.
— Jack Kerouac - The Dharma Burns.
nutt
Bo zupa jest idealna do pisania opowiadań, bajek, rozmyśleń nocnych i ogólnie do wszystkiego co Ci w głowie szumi. Jest najlepsza. Chciałabym poznać swoją zupę jako osobę, myślę że mogłaby być moim mężem.
— cildru.soup.io
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaxannabelle xannabelle
nutt
1333 761c
Reposted bycavebearApriloNeil
nutt
4025 5665 500
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin
nutt
8854 96d5 500
Reposted frommessinhead messinhead viairmelin irmelin
nutt
Reposted fromavooid avooid viairmelin irmelin
nutt
8965 7e73 500
Reposted frommessinhead messinhead viairmelin irmelin
nutt
8071 8ff9
Reposted fromhalucine halucine viairmelin irmelin
nutt
1195 55d6 500
Reposted frompiehus piehus viaxannabelle xannabelle
nutt
Reposted fromnebthat nebthat viairmelin irmelin
nutt


Reposted fromnebthat nebthat viairmelin irmelin
nutt
5324 9642 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
nutt
nutt
9129 826e 500
Reposted frommessinhead messinhead viairmelin irmelin
nutt
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth viairmelin irmelin
nutt
W każdej książce jest coś mądrego, nawet gdy autor nie miał tego na myśli.
— Pewien mocno pijany człowiek
Reposted fromchopinfeldziarz chopinfeldziarz viairmelin irmelin
nutt
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viairmelin irmelin
nutt
nutt
Chciałbym
zrozumieć człowieka,
który skacze z szesnastego piętra
i w locie krzyczy:
- Nie ma śmierci!
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viairmelin irmelin
nutt
Moje życie to jedno wielkie, niedokończone samobójstwo.
— Barbara Rosiek
Reposted fromwhodare whodare viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl