Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

nutt
Obojętność skruszy najtwardsze serca.
— Uziel Mora
Reposted fromSEEiK SEEiK viaoll oll
nutt
0194 2f71 500
Reposted fromfungi fungi viaoll oll
nutt
Jeśli obok Ciebie jest dobra osoba - "dbaj o nią", dobrzy ludzie to nie autobusy, następny nie przyjedzie za 10 minut. 
Reposted fromtwojgloswmojejglowie twojgloswmojejglowie viaoll oll
nutt

[Comics] Apocalypse Scenario #253

Reposted fromsawb sawb viaoll oll
nutt
0119 e26b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoll oll
nutt
0118 af16
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoll oll
nutt
5574 5e50
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viaoll oll
nutt
9865 7e95
Reposted from4777727772 4777727772 viaoll oll
nutt
0377 34a5 500
Reposted fromsober sober viaoll oll
nutt
0370 6c31
Reposted fromzciach zciach viaoll oll
nutt
9005 7fa5
Reposted fromzciach zciach viaoll oll
nutt
7813 f88d 500
Reposted fromNocephya Nocephya viaoll oll
nutt
0033 feaf 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
nutt
0023 a483 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
nutt
9776 b5b9 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
nutt
9460 8337 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll

February 14 2019

nutt
Przeszłość nie znika, nieważne jak bardzo zaślepieni głupcy będą się starać ją wymazać, a kłamcy napisać na nowo. 
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaazazel azazel
nutt
Chciałbym rozeznać się w sobie, póki nie będzie za późno.
— Jean-Paul Sartre, Mdłości
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viaazazel azazel
nutt
nutt


Girl Interrupted (1999)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl