Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2019

nutt
7834 115a
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
nutt
7748 5dbb
Reposted fromEtnigos Etnigos viadivi divi
nutt
1307 a83e 500
Reposted fromimaginaryoneslives imaginaryoneslives viadivi divi
nutt
4802 5bd7 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viairmelin irmelin
nutt
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa viairmelin irmelin
nutt
6911 39f2
Reposted fromMtsen Mtsen viadivi divi
nutt
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci.
— Myśliwski
Reposted fromsfeter sfeter viadivi divi
nutt
Reposted fromFlau Flau viadivi divi
nutt
8951 2252 500
Reposted fromteijakool teijakool viadivi divi
nutt
3322 8d32
Reposted frompiehus piehus viadivi divi
nutt
2506 573c 500
Reposted fromfeegloo feegloo viadivi divi
nutt
4472 e292 500
Reposted frompiehus piehus viadivi divi
nutt

Umiesz śmiało marzyć, ale na śmiały czyn to już cię nie stać.


— W.Szekspir
Reposted frombzdura bzdura viadivi divi
nutt
5349 d902 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadivi divi
nutt
7008 740c
Reposted fromupinthesky upinthesky viadivi divi
nutt
3268 6eb6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadivi divi
nutt
Tacy są dorośli. Żyją, żyją i zapominają, jak żyć.
— Elżbieta Cherezińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi

November 19 2019

nutt
2055 86c3 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
nutt
Reposted fromantichris antichris viairmelin irmelin
nutt
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl