Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

nutt
4949 a1f4 500
Reposted byx-rayKciukWzupieLazhwardszpaqus

September 28 2017

9188 18d6
Reposted fromtwinkhorse twinkhorse viairmelin irmelin
nutt
Reposted fromworst-case worst-case viadivi divi
8228 9b7e 500
Reposted fromambeer6 ambeer6 viadivi divi
nutt
0653 9635 500
Reposted frompiehus piehus viadivi divi
nutt
9275 0e5d 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viadivi divi
2775 b070 500
Reposted frombrumous brumous viadivi divi
nutt
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viadivi divi
nutt
6433 3c6b
Reposted fromsummerkiss summerkiss viadivi divi
9471 eb65 500
9830 9885 500

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

Reposted fromdivi divi

September 27 2017

nutt
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi
nutt
Przekleństwem naszych czasów jest to, że wymagają od Ciebie byś w wieku 16 lat wiedział, co chcesz robić w życiu i tej decyzji się trzymał.
— Alan Rickman
Reposted fromjusta986 justa986 viadivi divi
nutt
Reposted fromFlau Flau viadivi divi
nutt
2326 73f9 500
Reposted fromanke anke viadivi divi
nutt
8249 2cd7 500
Reposted fromoll oll viadivi divi
nutt
5853 dd91 500
Reposted fromscorpix scorpix viadivi divi
nutt
1311 1017
Reposted fromrejka rejka viadivi divi
nutt
7499 1316 500
pustka w głowie
pustka w mym słowie
pustka w mej duszy
tak bardzo mnie suszy
Reposted fromscianizm scianizm viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl