Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

nutt
2805 7839 500
Reposted frommontak montak viaoll oll
nutt
7756 5989 500
Reposted fromkyte kyte viaoll oll
nutt
3616 6162 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaoll oll
nutt
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosny 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoll oll
nutt
1112 d4b1
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin
nutt
1476 d3fe 500
Reposted fromszyderatyzator szyderatyzator viairmelin irmelin
nutt
Najwyraźniej ludzie mnie nie rozumieją. Nie rozumieją, że trzeba mi trochę przestrzeni. (...) Niczego nie chwytają.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
nutt
4668 bfa5 500
s.s.f.s.
Reposted fromDosAmp DosAmp viairmelin irmelin
nutt
Reposted frombeinthe beinthe viairmelin irmelin
nutt
Można od siebie odchodzić wiele razy, ale wraca się naprawdę tylko raz; miłość to nie bigos, żeby ją ciągle odgrzewać.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
nutt
8071 50a9
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viairmelin irmelin
nutt
1809 5d64
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viairmelin irmelin
nutt
3466 d332 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viairmelin irmelin
nutt
0326 7322
Reposted fromsonaive sonaive viairmelin irmelin
nutt
9212 47c3
nutt
5622 ac36
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
8506 c7d4
Reposted fromimpalaatnight impalaatnight viairmelin irmelin
nutt
6986 65c3 500
Reposted fromwindingroads windingroads viairmelin irmelin
nutt
6781 5678 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin
nutt
4918 7a19 500
Reposted bymilenaterfinatka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl